Kампања за промоција на еко туризмот

Продолжува нашата кампања за промоција на еко туризмот како исклучително важен сегмент од животот на локалното население. Оваа кампања е поддржана од

Civica Mobilitas и се одвива во рамките на проектот Младите за Маврово.