Одбележување на светскиот ден на екологијата

На ден 21 март 2018 година, по повод светскиот ден на екологијата, беше одржана еко-акција од страна на СОУ „Маврово-Ростуше“, поддржана од Национален парк “Маврово“, Општина Маврово и Ростуше и ЗЕУКСТРИТОН.

Нашата поддршка вклучуваше помош од дел на нашето членство при расчистувањето на патот од с.Требиште до с.Велебрдо, како и помош при расчистувањето на локацијата под Ростушки мост. Целта на оваа поддршка е зголемување на еколошката свест кај учениците и мотивирање за поголемо учество во идни еко акции.