Теренска активност

Во рамки на проектот „Екосистемски услуги во околината на село Велебрдо како дел од Националниот парк Маврово и јакнење на капацитетите на локалното население за значењето на екосистемските услуги„ се организира теренска активност во делот на село Велебрдо каде процесот на идентификација и селекција на значајните екосистемски услуги во истражуваното подрачје се спроведе на транспарентен …

Теренска активност Read More »