Обуки за јакнење на капацитетите

Во рамките на проектот на листата на приоритети беше ставено и подигнувањето на јавната свест и едукацијата на заинтересираните страни како и локалното население. Информативните и едукативните активности беа во насока на зачувувањето и одржливото користење на природните ресурси од предметното подрачје. За оваа цел беа организирани и спроведени три едукативни работилници со физичко присуство …

Обуки за јакнење на капацитетите Read More »