граѓани

Граѓаните ретко одат на седниците на општинските совети, ама сакаат средби со градоначалници

Според добиените податоци граѓаните и граѓанските организации многу малку се заинтересирани да присуствуваат на седниците на советите на општините. На пример, во општините Струмица и Маврово – Ростуше на седниците на советот на општината не присуствувал ниеден граѓанин. Во Свети Николе, пак, граѓани присуствувале само на една седница за дислокација на депонија…

Анкетен прашалник

За концептот на екосистеми и екосистемски услуги беше направен и анкетен прашалник кој беше спроведен на група испитаници во 40 примероци. Од анализата на спроведенара анкета се констатираше дека е многу важно локалната заедница заедно со управувачот на заштитеното подрачје како субјект кој треба да обезбеди одржливост на екосистемите и бенефит за природата и луѓето …

Анкетен прашалник Read More »