велебрдо

Формирање на еко-патрола

Здружението за екологија и унапредување на културата и спортот Зеукстритон донесе одлука за формирање на еко патрола во рамките на здружението. Еко-патролата има за цел активно да ги вклучи сите категории на граѓани во општествените текови на територијата на нашата општина и да овозможи преку личен ангажман полесно да ги пријават и решат еколошките проблеми …

Формирање на еко-патрола Read More »

Соработка со институции

Концептот за екосистемски услуги може да биде корисен инструмент особено во дискусиите помеѓу донесувачите на одлуки и јавноста во случајот месното население кое е засегнато од тие одлуки а во насока на надминување на соодветни несогласувања. На состаноците со претставниците на ЈУНП Маврово беше дискутирано за начинот на управување и заштита со ова заштитено подрачје, …

Соработка со институции Read More »

Обуки за јакнење на капацитетите

Во рамките на проектот на листата на приоритети беше ставено и подигнувањето на јавната свест и едукацијата на заинтересираните страни како и локалното население. Информативните и едукативните активности беа во насока на зачувувањето и одржливото користење на природните ресурси од предметното подрачје. За оваа цел беа организирани и спроведени три едукативни работилници со физичко присуство …

Обуки за јакнење на капацитетите Read More »

Анкетен прашалник

За концептот на екосистеми и екосистемски услуги беше направен и анкетен прашалник кој беше спроведен на група испитаници во 40 примероци. Од анализата на спроведенара анкета се констатираше дека е многу важно локалната заедница заедно со управувачот на заштитеното подрачје како субјект кој треба да обезбеди одржливост на екосистемите и бенефит за природата и луѓето …

Анкетен прашалник Read More »

Теренска активност

Во рамки на проектот „Екосистемски услуги во околината на село Велебрдо како дел од Националниот парк Маврово и јакнење на капацитетите на локалното население за значењето на екосистемските услуги„ се организира теренска активност во делот на село Велебрдо каде процесот на идентификација и селекција на значајните екосистемски услуги во истражуваното подрачје се спроведе на транспарентен …

Теренска активност Read More »