Анкетен прашалник

За концептот на екосистеми и екосистемски услуги беше направен и анкетен прашалник кој беше спроведен на група испитаници во 40 примероци. Од анализата на спроведенара анкета се констатираше дека е многу важно локалната заедница заедно со управувачот на заштитеното подрачје како субјект кој треба да обезбеди одржливост на екосистемите и бенефит за природата и луѓето …

Анкетен прашалник Read More »