За нас

Кои сме ние

Здружение за екологија и унапредување на културата и спортот ЗЕУКСТРИТОН, е основано во 2017 година со мисија да се унапреди еколошката свест на граѓаните, стимулирање на туризмот и создавање на еколошки чиста средина. Работата и активностите на здружението главно се базираат на територијата на Општина Маврово и Ростуше, односно во Долнореканскиот регион.

Нашата мисија и визија Граѓаните се здружени во Здружението заради остварување на поширок заеднички интерес.

Мисијата на здружението е напредок на општината Маврово и Ростуше од спортски, едукативен, еколошки, културен и хуман аспект.

Основни цели и задачи на Здружението се: Лобирање со проекти кај надлежните домашни и странски институции/организации за остварување на мисијата и програмата.

Визијата е чиста животна средина со висока граѓанска свест за зачувувањето на животната средина, како и активна младина која ќе биде двигател на еколошкиот, културниот, спортскиот и општиот развиток на општината Маврово и Ростуше но и пошироко.

Нашиот пристап

Мисија
Мисијата на здружението е напредок на општината Маврово и Ростуше од спортски, едукативен, еколошки, културен и хуман аспект.
Визија
Визијата е чиста животна средина со висока граѓанска свест за зачувувањето на животната средина, како и активна младина која ќе биде двигател на еколошкиот, културниот, спортскиот и општиот развиток на општината Маврово и Ростуше но и пошироко.
Наши партнери и поддржувачи

Нашите членови

Со здружението раководи претседател, избран од страна на Собранието кое се состои од осум членови. Во носењето на одлуки свој допринос даваат извршниот и надзорниот одбор.

Бидејќи сеуште немаме сопствена канцеларија, седниците се одржуваат на различни локации, од кои како најчесто користени можеме да ги издвоиме просториите на Општина Маврово и Ростуше и СОУ „Маврово-Ростуше“.

Се надеваме дека во најкус можен временски период ќе успееме да обезбедиме и сопствена канцеларија, со цел одржувањето на седниците и работните состаноци да ни биде олеснето.

На секоја од средбите, уредно се забележуваат присутните, темите на разговор, предлозите, а се дава можност и на оние членови кои имаат нешто да презентираат пред останатите.

АКТИВНИ ЧЛЕНОВИ

Исметовиќ Кемил

претседател

Член од 2017 година

Ајдини Мазлам

член

Член од 2017 година

Џафери Дени

член

Член од 2017 година

Фејзули Нермин

член

Член од 2017 година

Јахја Елдин

член

Член од 2017 година

Билали Ханис

член

Член од 2017 година

Илјази Тефик

член

Член од 2017 година

Бајрам Мифтари

член

Член од 2017 година